Askerdeyken Atananların Durumu – Askerde Atama Olur mu ?

Ösym ve devlet personel başkanlığına en çok gelen sorulardan birisi de Askerde atama olur mu? sorusudur.

Sorular genellikle şu şekilde gelmektedir.

1) tercihlerimi  yaptıktan sonra Askere gittim ve atamam gerçekleşti, sonuç geçerlimidir?

2) Askerdeyken tercihlerimi bildirdim; atanırsam kadrom geçerlimidir?

Bu iki durumda da eğer atamanız gerçekleştiyse sonuçlar geçerlidir, daha ayrıntılı bilgi için konunun tamamını okuyabilirsiniz.

Askerlik Atanmaya Engel Değildir

Aday atama evraklarını teslim ederken bir dilekçe ile askerlik görevini yapmakta olduğunu atandığı kadronun terhis tarihine kadar kendisi lehine saklı tutulmasını istemelidir.. bu durum bir çok mahkeme kararı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri ile sabittir. Yine de atama yapmamakta ısrar eden kurumlara idari yargı davası açılabilir.

**Bakaya kalanlar başvuru yapabilir mi?
Başvuru şartları arasında yer alan “askerlikle ilişiğin olmadığına dair belgeye” tercih formunun ÖSYM’ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekir.

DPB’den askerde iken KPSS ile yerleşenlere ilişkin görüş

Devlet Personel Başkanlığından son günlerde sıklıkla gündeme gelen , askerde iken KPSS ile yerleşenlere ilişkin görüş yazısı geldi.Başkan Mehmet TEKİNARSLAN imzalı yazı haberin devamındadır.

  1. C. BAŞBAKANLIK

Devlet Personel Başkanlığı
Sayı : B.02.1.DPB.0.12.01-647.02/17195 08/10/2009

Konu : Görüş talebi.

İlgi: 03/09/2009 tarihli ve B.18.1.DMİ.0.71.00.01-903-59121 sayılı yazı.

KPSS 2009/3 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuz emrine yerleştirilen ancak atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bir aday hakkında tesis edilecek işleme ilişkin Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.

askerlikBilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresinin düzenlendiği 62’nci maddesinde, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, işe başlamama halinde yapılacak işleme ilişkin 63 üncü maddesinde ise, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62’nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmalarının iptal edileceği ve bunların 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemeyecekleri, bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemlerinin atamaya yetkili makamlarca iptal edileceği belirtilmiştir.

Mezkûr Kanunun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin A) Genel Şartlar bölümünün 6 ncı fıkrasında; “6. Askerlik Durumu
İtibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre kamu kurum ve kuruluşlarında ataması yapılacak memur adaylarının askerlik durumu itibariyle söz konusu hükümde yer alan üç şarttan birini taşımaları gerekmektedir.

Son zamanlarda askerlikleri esnasında merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran ve yerleştirilmesi yapılan, ancak yerleştirildikleri kurumlarca mezkûr Kanunun 62, 63 ve 48 inci madde hükümleri gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan adaylar tarafından açılan davalarda yargı mercileri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve adayların sınava girerken ne zaman atanacaklarını bilmediklerinden bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar vermektedirler.

Mezkûr hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Başkan – Mehmet TEKİNARSLAN

 

Askerdeyken Atanan Öğretmenlerle İlgili MEB Açıklaması

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.06.07.00.04-1005 /17676 30/3/2010

Konu : Askerde iken atanan öğretmen adayları

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için müracaat edenlerden göreve başlamadan önce askere alınanlar ile askerlik görevini yapmakta iken, atamaları yapılanların askerde olmaları nedeniyle görevlerine başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler hususunda tereddüde düşüldüğü Bakanlığımıza ulaşan yazılı ve sözlü bildirimlerden anlaşılmış olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin A) Genel Şartlar bölümünün 6 ncı fıkrasında “Askerlik Durumu İtibarıyla;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  1. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  2. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak; hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre kamu kurum ve kuruluşlarında ataması/görevlendirilmesi yapılacak kadrolu ve sözleşmeli personel adaylarının askerlik durumu itibariyle söz konusu hükümde yer alan üç şarttan birini taşımaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinde “Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, askerlikleri esnasında ataması/görevlendirilmesi yapıldığı halde 48 inci madde hükümleri gereğince atamaları yapılmayan adaylar tarafından açılan davalarda yargı mercileri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve adayların sınava girerken ne zaman atanacaklarını bilmediklerinden bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar vermektedirler.

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak atanan veya görevlendirilenlerden askerde olmaları nedeniyle görevine başlayamayan adayların askerliklerini bitirmelerini müteakip başvurmaları halinde görevlerine başlatılmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bekir ERDOĞAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Kaynak: kpssrehber


Askerdeyken Atananların Durumu – Askerde Atama Olur mu ? Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. mehmet elçi diyor ki:

    askerdeyken sözleşmeli atamam gerçekleşirse atanmam terhis tarihine kadar lehime saklı kalır mı ? şimdiden teşekkürler

Sayfa başına git